Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Lansare cerere de proiecte mici

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost alocată în cadrul granturilor acordate de SEE şi Norvegia pentru perioada de programare 2009-2014.

Obiectivele generale ale Mecanismelor Financiare 2009-2014 sunt reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spațiul Economic European şi întărirea relaţiile bilaterale dintre Statele Donatoare şi Statele Beneficiare.

În vederea unei implementări eficiente a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturilor SEE a fost semnat un Memorandum de Înțelegere dintre Regatul Norvegiei, Republica Islanda,  Principatul Liechtenstein și Guvernul României pentru perioada 2009 – 2014 care a intrat în vigoare la data de 22 martie 2012 și a fost amendat pe 18 octombrie 2012.

Prevederile și solicitările implementării Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturilor SEE sunt reglementate in Regulamentul privind Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2009-2014 si anexele sale. Mai multe informatii privind cadrul legal pot fi gasite pe www.eeagrants.org .

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural, la promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, la protejarea minorităţilor şi la încurajarea schimburilor culturale prin finanţarea cu mai mult de 200 milioane de euro a acestora, în cele 16 state beneficiare. România beneficiază de finanţare în valoare de 20,8 milioane de euro în total pentru sectorul cultural. Bugetul prezentei cereri de proiecte este 623.566 de euro.

În România, operatorul programului pentru Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, denumit în continuare Programul, este Unitatea de Management de Proiect (UMP), din cadrul Ministerului Culturii, care implementează Programul în parteneriat cu Consiliul Artelor din Norvegia.

În cadrul prezentei cereri de proiecte se acordă sprijin minorității rome prin acordarea de finanțare proiectelor culturale care vizează aceste comunități. Cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile ale Programului va fi alocat pentru îmbunătățirea situației populației rome. Proiectele privind cultura roma primesc punctaj adițional.

OBIECTIVE

Obiectivul general al Programului se referă la sporirea dialogul cultural şi la protejarea identității europene prin înţelegerea diversităţii culturale.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

 • extinderea posibilităţilor de derulare a diferitelor activităţi artistice şi culturale;
 • consolidarea accesului  publicului larg la cultură;
 • aprofundarea înţelegerii diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, incluzând culturile minorităţilor;
 • consolidarea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Statele Donatoare, în domeniul artelor şi al culturii, cu accent pe diversitatea culturală.

Referitor la întărirea relațiilor bilaterale de cooperare între operatorii culturali din România și statele donatoare, Programul își propune ca, cel puțin 50% din proiectele derulate, să fie implementate în parteneriat cu organizații din statele donatoare.

2.1. Componentele Programului și rezultate vizate

Prezenta cerere de proiecte din cadrul Programului “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european își propune următoarele:

 • Conştientizarea diversității culturale şi întărirea dialogului intercultural;
 • Documentarea istoriei culturale.

În cadrul componentei “Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural” se urmărește obținerea următoarelor rezultate :

 • Mobilitatea sporită a artiştilor şi a operelor lor la nivel internaţional;
 • Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg;
 • Proiecte privind artele spectacolului;
 • Proiecte privind arta plastică şi arta vizuală.

În cadrul componentei “Documentarea istoriei culturale” se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

 • Consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor;
 • Evenimente/producţii care implică minorităţile (târguri, spectacole, festivaluri, reprezentații, etc.).

2.2. Activități eligibile

În cadrul prezentei cereri de proiecte, toate activitățile care au ca scop atingerea obiectivelor și rezultatelor prezentate mai sus sunt considerate eligibile. Activitățile vor fi orientate către sectoarele culturale și creative.

Lista următoarelor activități este indicativă:

 • Sprijin pentru mobilitatea artiștilor / profesioniștilor din domeniul cultural și a lucrărilor  lor  de a ajunge la noi categorii de public dincolo de țările lor de origine;
 • Organizarea și participarea la concursuri de solutii/idei, prezentari/licitații de proiecte, evenimente culturale și artistice la nivel local, național sau internațional;
 • Schimb de experiență și bune practici între organizatii culturale;
 • Cooperare cu artiști și profesioniști din alte state;
 • Educație și training pentru profesioniști și organizații culturale în scopul de a dobândi, inter alia, noi abilități, de a își consolida capacitatea în domeniul cultural, sprijin pentru dezvoltarea comunității;
 • Dezvoltarea de metodologii de educație în ceea ce privește diversitatea culturală și dialogul intercultural prin noi servicii de comunicare etc.;
 • Campanii de informare si comunicare pentru creșterea conștientizării diversității culturale, inclusiv privind culturile minorităților;;
 • Cercetări, studii, inventarieri în cultură și în arte în scopul conștientizării  diversității culturale, inclusiv privind culturile minorităților, în special în rândul tinerilor;
 • Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura comunităților, inclusiv referitoatre la cultura și patrimoniul minorităților, inclusiv a populației rome.

Aceste activități pot fi derulate în următoarele domenii, dar fără a se limita la: arte plastice, arte vizuale, muzică, artele spectacolului, explorare/reprezentare a cunoștințelor tradiționale și promovarea acestora (valori, credințe, ritualuri etc.)

Vă rugăm să țineți cont că enumerarea tipurilor de activități de mai sus nu este limitativă, ci  doar exemplificativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului și contribuția lor la obiectivele Programului.

2.3. Principii transversale

În cadrul acestei cereri de proiecte următoarele principii transversale trebuie luate în considerare în cadrul proiectelor: buna guvernare, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen (ref. Protocolul 38 B și Articolul 1.6 din Regulamente).

Buna guvernare este caracterizată de șase principii fundamentale: este participativă și incluzivă, responsabilă, transparentă, receptivă, eficace și eficientă și respectă principiul statului de drept. Aceste principii se aplică și la nivel de proiect. Transparența și deschiderea trebuie să caracterizeze toate etapele de implementare ale unui proiect.

Dezvoltarea durabilă trebuie privită integrat, din toate cele trei perspective: economică, socială și de mediu. Dezvoltarea durabilă este definită ca "dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a îndeplini nevoile lor." Astfel, dezvoltarea durabilă este un concept integrat care include întotdeauna o perspectivă pe termen lung și care implică toate acțiunile umane până la nivel local. Principiile dezvoltării durabile din perspectiva adecvată specificului proiectului vor fi luate în considerare la nivel de proiect.

Egalitatea de gen presupune egalitatea de drepturi si șanse între femei si bărbați în toate sectoarele societății și economiei, cum ar fi reprezentare și participare, acces la resurse, drepturi, norme și valori. Proiectele finanțate în cadrul acestui Program trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de gen şi de tratament egal între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare.

În cadrul proiectelor, se urmărește de asemenea contribuția acestora, directă sau indirectă, la următoarele teme orizontale: toleranța, combaterea discursului instigator la ură, a extremismului, rasismului, homofobiei, antisemitismului, hărțuirii sexuale, violenței împotriva femeilor, traficului.

In cadrul acestei cereri de proiecte criteriile de selecție țin seama de principiile egalității, toleranței și încurajează depunerea de propuneri de proiecte care sprijină diversitatea culturală și expresia culturală a minorităților, inclusiv a minoritatății roma. Referitor la proiectele culturale privind populația roma, prezentul Program, prin criteriile de selecție sprijină ameliorarea situației populației roma.

ALOCAREA FINANCIARĂ

3.1. Alocarea financiară pentru cererea de proiecte

Suma totală aferentă prezentei cereri de proiecte din cadrul Programului PA17/RO 13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural europeaneste de 623.566 Euro. Această sumă este compusă din contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturile SEE în valoare de  530.031 Euro reprezentând 85% și contribuția Guvernului României în valoare de  93.535 Euro reprezentând 15% din valoarea totală a finanțării nerambursabile.

3.2. Alocarea financiară pe componenetele Programului

Bugetul va fi alocat ambelor componente ale Programului, după cum urmează:

 • Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural  323.566 EURO.
 • Componenta 2: Documentarea istoriei culturale 300.000 EURO.

Cel puțin 100.000 EURO din bugetul total al prezentei cereri de proiecte este alocată proiectelor culturale care vizează îmbunătățirea situației populației rome.

3.3. Alocarea financiară pe proiecte

Valoarea finanțărilor nerambursabile acordate se va încadra între:

 • suma minimă de   5.000 Euro pentru fiecare proiect și
 • suma maximă de  15.000 Euro  pentru fiecare proiect.

Pentru a verifica încadrarea în valoarea minimă si maximă a grantului, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării cererii de proiect (ianuarie 2014), respectiv 4,4707 lei.

Rata finanțării nerambursabile este după cum urmează:

 • în cazul proiectelor implementate de autorități publice -  rata finanțării va fi de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
 • în cazul proiectelor implementate de organizații neguvernamentale (ONG) - asociații și fundații- rata finanțării va fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
 • în cazul proiectelor implementate de persoane fizice – rata finanțării va fi de până la 95% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

În cazul ONG-urilor, contribuţia în natură este acceptată. Astfel de contribuţii se vor ridica la maximum 50% din cofinanţarea asigurată de solicitant. Contribuţiile în natură sunt posibile numai sub formă de muncă voluntară, conform legii.

Baza de calcul a preţurilor unitare pentru munca voluntară va fi reprezentată de datele oficiale privind salariul minim pe economie la nivel naţional, aşa cum a fost stabilit de Comisia Naţională de Prognoză în vigoare la momentul lansării cererii de oferte. Veniturile nete eventuale obţinute/generate într-un proiect trebuie să fie reinvestite în proiect.

Mai multe detalii despre aceste aspect sunt disponibile în Ghidul Solicitantului.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

4.1 Pentru ambele componente ale Programului, solicitanţii eligibili sunt organizaţii din România:

 • Entităţi publice:
  • instituţii culturale,
  • instituţii de învăţământ superior;
 • Organizaţii neguvernamentale active în domeniul culturii;
 • Persoane fizice care au reședința legală în România  sau in Statele Donatoare:
  • creatori și artiști;.
  • experți din domeniul culturii;
  • studenți din invățământul superior.

4.2. Nu sunt eligibili în cadrul Programului de granturi solicitanții care se află într-una din următoarele situații:

 • au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii;
 • sunt în faliment sau în lichidare, activitățile lor sunt sub administrare judiciară, fac obiectul unui concordat preventiv, și-au suspendat activitatea comercială, fac obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află in orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările naționale;
 • nu și-au îndeplinit toate obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor precum și a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legile țării în care sunt înregistrați legal;
 • au fost condamnati printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională în ultimiii 3 ani:
 • s-au făcut vinovați de comiterea unei abateri profesionale grave dovedită prin orice mijloace pe care Operatorul de Program le poate justifica;
 • au fost declarați a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţii publice și / sau de contractare în cadrul Spațiului Economic European.

În plus, solicitantii nu vor primi finanțare în cadrul Programului dacă se vor afla în una din următoarele situații:

 1. au încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare în cadrul cererilor de proiecte;
 2. au furnizat informații false Operatorului de Program;
 3. se află în orice situatie de conflict de interese care ar putea apărea în legătură cu prezenta cerere de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale, sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
 4.  informează cu întârziere Operatorul de Program despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese;
 5. au făcut oferte din care s-ar putea obține  avantaje ulterioare în cadrul contractului de finanțare;
 6. sunt în prezent subiect al unei sancțiuni administrative pentru declarații false sau inexacte în ceea ce privește furnizarea informațiilor solicitate de către Operatorul de Program.

Solicitantul nu va primi finanțare nerambursabilă dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse în etapa de contractare (nu se admit justificări de tipul introducerii eronate a datelor)

Solicitantul va completa, semna și ștampila Declarația de eligibilitate (Anexa 3) și o va depune împreună cu cererea de finanțare.

4.3. Parteneri de proiect eligibili

În vederea consolidării cooperării, parteneriatele între organizațiile din România și statele donatoare sunt încurajate. Un Promotor de Proiect poate stabili un parteneriat cu una sau mai multe entități juridice.
Partenerul de proiect va îndeplini următoarele cerințe:

 • participarea sa în proiectul avut în vedere este justificată;
 • nu obține profituri din participarea sa în cadrul proiectului;
 • este legal înființat, înregistrat și  având sediul principal în țara de proveniență, ca :
 • organism public organizat și administrat în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • organizație neguvernamentală și nonprofit, organizată și administrată în conformitate cu legislația aplicabilă.

Partenerii pot participa la cofinanțarea proiectului, pot fi implicați în concepția și în implementarea activităților. Solicitantul este însă responsabil cu depunerea cererii de finanţare şi semnarea contractului cu Operatorul de Program. Rolul fiecărui partener trebuie precizat foarte clar şi detaliat în cadrul cererii de finanţare şi în Scrisoarea de intenție privind parteneriatul, precum și ulterior în Acordul de parteneriat

CHELTUIELI ELIGIBILE

Toate costurile proiectului trebuie să fie direct legate de implementarea activităţilor propuse. Toate costurile proiectului trebuie să fie proporţionale, justificate şi necesare pentru implementarea proiectului şi să fie realizate efectiv de către Promotorul Proiectului/ Partenerul Proiectului.

5.1. Următoarele costuri ale proiectului sunt considerate costuri eligibile în cadrul prezentei cereri de proiecte:

a) Costuri de management, care includ, dar fără a se limita la:

 • costul personalului alocat proiectului, incluzând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului și partenerului de proiect cu privire la remunerații. Costurile cu salariile personalului din administrația națională sunt eligibile în măsura în care acestea sunt legate de costurile activităților pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar fi suportat dacă proiectul nu ar fi fost executat;
 • cheltuielile cu deplasarea (transport, cazare și diurnă pentru personalul care participă la proiect, cu condiția ca acestea să respecte practicile uzuale ale promotorului de proiect și ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de transport și să nu depășească grilele naționale relevante);
 • alte cheltuieli (se pot include aici cheltuielile aferente consumabilelor și rechizitelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului; asigurărilor de călătorie etc);

b) Costuri pentru consultanță și expertiză, care includ, dar fără a se limita la:

 • cheltuieli pentru consultanță tehnică, administrativă, financiară, contabilă, fiscală, juridică și cheltuieli de management și consultanță aferente activităților proiectului;
 • onorarii experți pentru raportări, strategii, ghiduri, metodologii, inventarieri, studii, analize, rapoarte asupra bunurilor culturale tangibile sau intangibile;
 • costuri de traducere și interpretare;
 • costuri pentru evaluare și audit.

c) Costuri specifice, care includ, dar fără a se limita la:

 • costurile determinate de alte contracte încheiate de către Promotorul de Proiect în scopul executării proiectului, cu respectarea legislației naționale privind achizițiile publice;
 • costurile rezultate direct din cerințele contractului de finanțare (ex: evaluarea specifică a acțiunilor, procedurile de audit, servicii de traducere), inclusiv costurile serviciilor financiare (în special costurile garanțiilor financiare);
 • costul amortizării echipamentelor conform principiilor contabile acceptate aplicabile Promotorului Proiectului și general acceptate pentru obiectele de acest tip. Numai porțiunea de amortizare care corespunde duratei proiectului și ratei utilizării reale a obiectului/echipamentului în scopul proiectului pot fi luate în considerare; costuri cu acțiuni de vizibilitate a proiectului, publicitate și informare
 • Costuri cu acțiuni de vizibilitate a proiectului, publicitate și informare

d) Costuri indirecte

 • Costurile indirecte sunt cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de Promotorul Proiectului și/sau de partenerul de proiect ca fiind atribuite în mod direct proiectului, dar care pot fi identificate și justificate în baza sistemului lor de contabilitate ca fiind legate în mod direct de costurile eligibile directe atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe., Promotorul de proiect si /sau partenerii de proiect trebuie să aplice urmatoarea metodologie de calcul a costurilor indirecte:

Costuri indirecte = X% * (costurile totale eligibile directe)
X% se calculează prin aplicarea uneia dintre următoarele două formule:
a)
x% =  numărul personalului din proiect / numărul total al personalului angajat de către promotorul de proiect sau partener x 100 sau
b) x% = zona de birouri aferente proiectului / spatiul total al clădirii proiectului x 100

e) TVA-ul nerecuperabil.

Ca regulă generală, costurile de management împreună cu cele indirecte nu vor depăși 20% din costul total eligibil al proiectului.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 1. orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă pentru activităţile din proiect;
 2. dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere;
 3. cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanțare;
 4. provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
 5. pierderi din cursul de schimb;
 6. TVA-ul recuperabil;
 7. costuri care sunt acoperite din alte surse;
 8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 9. cheltuieli excesive și imprudente.

ACHIZIȚII PUBLICE

Promotorii de proiect şi partenerii lor care sunt instituţii publice în România, finanţate prin Program trebuie să respecte toate reglementările naţionale aplicabile, în special legislaţia naţională privind achiziţiile publice, adică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind acordarea contratelor de achiziţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Promotorii de proiect şi partenerii lor care sunt entităţi private în România, finanţate prin program trebuie să respecte integral prevederile Ordinului de Ministru nr. 1120/2013 privind procedurile simplificate aplicate beneficiarilor private în cazul proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale, Obiectivul de Convergenţă şi al proiectelor finanţate prin Granturile SEE şi Norvegia pentru atribuirea contractelor de bunuri, lucrări sau servicii, respective Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul conform art.9, par. c şi c1.

Principiile fundamentale ale implementării procedurii de achiziţii publice includ: tratamentul egal al contractorilor şi transparenţa procedurii, termene limită corespunzătoare, recunoaştere reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor documente referitoare la calificările profesionale, în conformitate cu legea românească, măsuri de publicitate corespunzătoare referitor la procedura de achiziție, proporționalitatea și eficiența utilizării fondurilor.

AJUTORUL DE STAT

În conformitate cu prevederile OUG nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, normele privind ajutoarele de stat se aplică întreprinderilor economice cu scop lucrativ.

Ținând seama de specificul activităților care urmează a fi finanțate în cadrul Programului, activități pentru desfășurarea cărora solicitanții nu acționează ca un agent economic și pentru care nu există premise pentru a aprecia că va fi distorsionată concurența pe piața Uniunii Europene, precum și limitele maxime ale finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect, acest program nu cade sub incidența prevederilor privind ajutorul de stat. Promotorii de proiecte cărora li se adresează acest program sunt organizații, publice sau private, care nu au scopul de a obține profit.

FLUXURILE DE PLĂȚI ȘI RAPORTAREA

Plăţile efectuate de către Operatorul de Program către Promotorii de proiect vor fi sub formă de plăţi în avans, plăţi intermediare şi plata soldului final.

 • Plata avansului se stabilește în contractul de finanțare al fiecărui proiect și este de maxim 30% din valoarea totală a grantului; totodată nu poate să depășească valoarea cheltuielilor previzionate aferente primelor 2 perioade de raportare. Plata avansului se face pe bază de cerere depusă de Promotorul de proiect;
 • Plățile intermediare pentru proiecte vor fi realizate pe baza rapoartelor intermediare aprobate, cu condiția ca, pentru cel puțin 70% din orice plată anterioară,  cheltuielile să fi fost deja efectuate;
 • Plata soldului final se acordă după aprobarea raportului final al proiectului. Operatorul de Program poate reține până la 10% din valoarea totală a grantului pentru plata soldului final, această sumă urmând a fi plătită în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final al proiectului.

CRITERIILE ȘI PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

Pentru proiectele, criteriile de selecţie sunt:

Criterii administrative şi de eligibilitate:

 • Respectarea formatului şi a instrucţiunilor de completare a cererii de finanţare, numărul de documente originale şi copii solicitate, modalitatea de depunere a cererii de finanţare (în format imprimat şi electronic);
 • Toate anexele solicitate sunt semnate şi ştampilate corespunzător;
 • Depunerea cererii de finanţare în termen;
 • Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor (după caz);
 • Grantul solicitat între 5.000 – 15.000 euro;
 • Existenţa documentelor care demonstrează angajamentul de a asigura cofinanţarea, dacă este cazul.

Criterii de evaluare:

 • Calitate şi inovare;
 • Relevanţa proiectului în contextul Programului;
 • Fezabilitatea proiectului;
 • Impactul cultural al proiectului.

Criteriile de evaluare detaliate şi punctajele maxime care vor fi acordate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

I. Calitate și inovare

20

I.1. Calitatea de ansamblu a proiectului

10

I.2. Caracterul inovativ al abordării, metodelor și tehnicilor propuse prin proiect

10

II. Relevanța proiectului

30

II.1. Relevanta proiectului față de nevoile identificate:

5

a. Argumente care susțin necesitatea implementării  proiectului 

3

b. Metode de determinare a nevoilor identificate

2

II.2. Contribuția la componentele Programului:

a. Conştientizarea diversității culturale şi întărirea dialogului intercultural;
b. Documentarea istoriei culturale

6

II.3. Coerența cu politicile relevante naționale și/ sau europenedin domeniul cultural

2

II.4. Contribuția la susținerea diversității și identității comunităților culturale, inclusiv etnia romă*

10

II.5. Parteneriatul cu organizații din statele donatoare

5

a. Nivelul de implicare al partenerului de proiect în   conceperea și implementarea proiectului

3

b. Coerența între expertiza/experiența solicitantului, respectiv a partenerului și contribuția fiecăruia în viitorul proiect

2

II.6. Relevanța proiectului față de principiile transversale

2

III. Fezabilitatea proiectului

30

III.1. Capacitatea și experiența solicitantului si a partenerilor (dacă este cazul)

8

a. Experiența solicitantului și a partenerilor (dacă este cazul) în  managementul de proiect și capacitatea de implementare

4

b. Competențele solicitantului și a partenerilor în domeniul proiectului

4

III. 2 Metodologie

12

a.Obiectivele SMART ale proiectului (specifice, măsurabile, realizabile, relevante, încadrate în timp)

4

b.Corelarea activităților cu obiectivele proiectului și rezultatele așteptate.

4

c. Programarea implementării proiectului este consistentă și realistă și îndeplinește cerințele proiectului

2

d. Managementul riscului  și planul de atenuare

1

e. Evaluare internă și monitorizare

1

III. 3 Buget

10

III.3.1. Raportul cost - eficiență

5

III.3.2. Corelarea cheltuielilor estimate cu activitățile și rezultatele propuse ale proiectului

5

IV. Impactul cultural al proiectului

20

IV.1. Vizibilitatea proiectului și/sau audiența obținută

10

IV.2. Beneficiile sociale, economice și culturale create prin proiect pentru comunitatea relevantă

3

IV.3. Capacitatea de diseminare și de utilizare a rezultatelor proiectului

7

Punctaj total

100

* Punctajul de la II.4. se acordă astfel:

 • maxim  5 puncte pentru proiectele ale căror activități se referă parțial la proiecte culturale ale minorităților, inclusiv minoritatea romă;
 • maxim 10 puncte pentru proiectele ale căror activități se referă integral la proiecte culturale ale minorităților, inclusiv minoritatea romă.

Numai cererile de finanţare care vor primi 70 sau mai multe puncte vor fi luate în considerare pentru finanţare.

Procedura de selecţie

 • Verificarea respectării criteriilor administrative şi de eligibilitate;
 • Fiecare cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile administrative şi de eligibilitate va fi analizată de doi experţi numiţi de Operatorul de Program; aceştia vor fi imparţiali şi independenţi de Operatorul de Program şi de Comitetul de Selecţie;
 • Experţii vor puncta separat proiectul conform criteriilor de selecţie publicate în cererea de propuneri; media punctajelor acordate de experţi va fi utilizată pentru clasificarea cererilor;
 • Comitetul de Selecţie va analiza lista cu clasificarea cererilor de finanţare şi va recomanda proiectele care urmează să fie finanţate în cadrul Programului pentru a atinge obiectivele şi indicatorii Programului.

Mai multe informaţii despre procedura de selecţie se găsesc în Ghidul Solicitantului.

Din motive legate de tratament egal şi nediscriminare, solicitanţii nu vor contacta operatorul de program nici evaluatorii după termenul de depunere a cererilor de finanţare, decât în cazul în care li se solicită clarificări de către operatorul de program.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Perioada de implementare a proiectelor în cadrul acestei cereri de proiecte nu trebuie să depăşească data de 30 aprilie 2016.

PROCEDURA DE DEPUNERE

Formularul de cerere de finanţare este disponibil pe pagina de internet dedicat Programului: www.fonduri-diversitate.ro şi pe site-ul Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii: www.umpcultura.ro. Cererea de finanţare va fi completată în limba română, însoţită de un rezumat în limba engleză. Pentru proiectele depuse în parteneriat cu entităţi din alte state, cererea va fi completată atât în limba română cât şi în limba engleză. Dacă există documente suport în altă limbă decât română sau engleză, trebuie să fie însoţite de o traducere în limba română și/sau engleză. Cererile de finanţare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Cererile de finanţare vor fi depuse:

 • Două exemplare tipărite, un document original şi o copie în format electronic pe CD/DVD, stick USB. Documentele electronice vor fi depuse în formate specifice/ compatibile cu următoarele programe: MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat.

Dosarul cererii de finanțare se trimite într-un plic sigilat, prin poştă recomandată, curier sau se depune personal, în intervalul orar 9.00-17.00 de luni până joi și 9.00-12.00 vineri, la adresa:

Unitatea de Management a Proiectului
Ministerul Culturii
Bld. Unirii 22, Et .5, Camera 503, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030833

Plicul sigilat trebuie să aibă inscriptionata menţiunea:

Granturi SEE
PA 17/RO13 - Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural  european”
Cerere de proiecte– Proiecte mici
Solicitant: < Nume complet şi adresa>
Titlul proiectului: Proiect <Titlu>

Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 25 aprilie 2014. Se consideră relevantă data preluării de către serviciul de curierat sau data ştampilei poştei care atestă preluarea.

În cazul folosirii serviciilor poştale, vă recomandăm să transmiteţi dosarul cererii de finanţare cu confirmare de primire şi să păstraţi recipisa de la poştă.

Depunerea personală la adresa de mai sus este posibilă până cel târziu la data de 25 aprilie 2014 , orele 12:00

SOLICITĂRI DE  INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 • Întrebările/clarificările solicitanților vor fi transmise în scris la adresa office@fonduri-diversitate.ro, până la data de 25 aprilie 2014. Termenul de răspuns la întrebările primite este de 3-5 zile lucrătoare.
 • Pe site-ul programului va fi publicată lista întrebărilor frecvente şi a răspunsurilor aferente.
 • Informaţii suplimentare despre cererea de proiecte şi ghidurile de aplicaţie se găsesc pe site-ul www.fonduri-diversitate.ro şi www.umpcultura.ro

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:
Unitatea de Management a Proiectului
Ministerul Culturii
office@fonduri-diversitate.ro
Telefon/ fax: 021-2228479, 021-2244512.

Detalii de contact pentru căutarea unui partener din Norvegia, Islanda și Liechtenstein:

Håkon Halgrimsen
Arts Council Norway/ Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, NORWAY
Tel.: +47 21045964 and +47 21 04 58 00
E-mail: kulturutveksling@kulturrad.no
Website: www.norskkulturrad.no

Guðný Helgadóttir
Head of Division
Department of Cultural Affairs
Ministry of Education, Science and Culture
Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík , ICELAND
Tel. +354 545 9500
E-mail: gudny.helgadottir@mrn.is

Kerstin Appel-Huston
Senior Advisor to the Minister of Cultural Affairs
Government – Principality of Liechtenstein
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1
P.O. Box 684 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Tel.: +423 236 60 24
E-mail: Kerstin.Appel@regierung.li

DOCUMENTE

ERATĂ Cerere de proiecte mici, Ghidul solicitantului, cap. 6.1 Solicitanți eligibili

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a cererii de proiecte mici

ERATĂ cheltuieli eligibile - proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, cap. 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile

CLARIFICARE Anexa 2 – Bugetul proiectului la Ghidurile solicitantului pentru proiectele mari și proiectele mici

ERATĂ Anexa 4 - Declarația eligibilitate partener

CLARIFICARE Cap. 10.1 Conținutul dosarului de finanțare din Ghidul solicitantului pentru proiecte mari și mici - Situațiile financiare ale solicitantului

Clarificare – Cap. 10.1 Conținutul dosarului de finanțare, Ghidurile solicitantului, cererea de proiecte mari și mici